De algemene voorwaarden

Oftewel, de kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Contact

Domaine “Las Brugues” 11400 Saint-Papoul is eigendom van Mr. Patrick De Donder en Mevr. Leen Coomans.

Artikel 2 – DUUR VAN DE VERBLIJFPERIODE

De huurder verbindt zich ertoe de gîte te verlaten op de vastgestelde datum en uur van vertrek.

De huurder kan in geen enkel geval aanspraak maken op verlenging tenzij in overleg met de eigenaar.

I.v.m de verblijftaksen dient de huurder het aantal medehuurders plus de namen en leeftijden mee te delen. Indien er meer personen aanwezig zijn heeft de verhuurder het recht de toegang tot de gîte te weigeren.

Artikel 3 – HUURPRIJS EN KOSTEN

De huurprijs is inclusief de volgende huurlasten: water, elektriciteit, toegang tot internet, tv, gratis parkeren. De huurprijs is exclusief ontbijt, maaltijden en toeristenbelasting. De verhuurder zal de huurder op zijn verzoek een kwitantie geven voor elke betaling. Bankgegevens (RIB) van de verhuurder: 436-8113521-15 op naam van De Donder Patrick (KBC bank België).

IBAN: Be83 4368 1135 2115
BIC: KREDBEBB

Artikel 4 – RESERVEREN

Reserveren kan eenvoudig via de website.

De huurder betaalt een aanbetaling van 30% van de totale prijs van de huur binnen de termijn van 7 dagen. Deze aanbetaling kan worden gedaan door overmaking op de rekening van de verhuurder zoals aangegeven in paragraaf 3.

Indien de eigenaar de aanbetaling niet ontvangt binnen de afgesproken tijd, kan deze binnen de 8 dagen volgend op de datum van laattijdige betaling van het voorschot afzien van de verhuring.

Artikel 5 – BETALING VAN HET SALDO

Het saldo dient 30 dagen voor de datum van het verblijf te worden voldaan, met uitzondering van last minute reservaties, waarbij het totaal bedrag bij aankomst contant wordt betaald.

Artikel 5 – WAARBORG

Op de dag van aankomst wordt een waarborg van 250 € contant betaald aan de eigenaar. De eigenaar verstrekt een kwitantie voor ontvangst van de waarborg.

Deze waarborg wordt terugbetaald binnen de 15 dagen volgend op de datum van vertrek, na aftrek van de eventuele schade die werd vastgesteld aan de hand van een boedelbeschrijving, gedateerd en ondertekend door beide partijen.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde en er zal zodoende daarop geen intrest kunnen geëist worden.

Artikel 6 – ANNULERING

Elke annulering dient schriftelijk of per mail te worden doorgegeven aan domaine Las Brugues.

Annulering door de huurder:
Bij annulering meer dan 30 dagen voor aankomst, wordt 30 % van de totale huurprijs in rekening gebracht.
Bij annulering binnen de termijn van 30 dagen voor de begindatum van het verblijf is de totale huurprijs verschuldigd.
Waar mogelijk zullen wij proberen de accommodatie alsnog te verhuren. In dat geval kan er een bedrag gerestitueerd worden aan de huurder.

Indien de huurder niet opduikt binnen de 24 uur volgend op de dag van aankomst:

  • blijft het voorschot eigendom van de eigenaar die het recht heeft het saldo op te eisen,
  • kan de eigenaar over zijn goed beschikken.

Vroegtijdig vertrek van de huurder, ongeacht de reden, geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de huurprijs, zelfs niet gedeeltelijk.

Wij raden u ten stelligste aan een reis-, en annuleringsverzekering te nemen.

Artikel 7 – BESCHIKBAARHEID

Is door omstandigheden het gehuurde goed niet beschikbaar, dan verbindt de verhuurder er zich toe de volledig betaalde som onmiddellijk terug te betalen aan de huurder. Er kan verder geen enkele vorm van schadevergoeding gevraagd worden door de huurder.

Artikel 8- AANKOMST – VERTREK

Indien de gîte niet op de overeengekomen datum wordt betrokken of bij laattijdige aankomst, gelieve ons hiervan te verwittigen op volgend telefoonnummer: 0033/ (0)4.68.23.43.11

Wij vragen onze gasten om zo goed mogelijk de aankomst en vertrektijden te respecteren.

Aankomst: tussen 16.00 en 21.00 uur
Vertrek: voor 10.00 uur

De gîte dient opgeruimd en veegvrij achtergelaten te worden. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, microgolf, koelkast en vuilemmers dienen leeg en net te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht.

Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal er 50 euro van de waarborg worden ingehouden zonder enige betwisting.

Artikel 9 – VERANTWOORDELIJKHEID

De huurder betrekt de ruimte als goede huisvader. Hij is verantwoordelijk voor het gehuurde goed, de uitrusting en het terrein dat tot zijn beschikking wordt gesteld. Hij vergoedt de eigenaar voor alle kosten ten gevolge van zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele beschadigingen te melden. Met het huren van de gîte verbindt de huurder zich ertoe het te verlaten in de staat waarin hij het ontving (zie boedelbeschrijving).

De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de huurders.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor onvoorziene gevallen, gevallen van overmacht of hinder die het verblijf verstoren of hinderen.

Ze kunnen in geen geval aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding.

Zwembad en vijver:

Kinderen dienen steeds onder toezicht te zijn van een verantwoordelijke volwassen persoon, zowel bij de vijver als bij het zwembad.

De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 10 – BOEDELBESCHRIJVING – INVENTARIS

Bij aankomst en voor het vertrek zullen de huurder en eigenaar de inventaris en boedelbeschrijving opstellen en ondertekenen.

Artikel 11 – VERZEKERING

De huurder verklaart zich aansprakelijk voor eventuele schade aan het huis of de inboedel, wat ten gevolge van of door toedoen van de huurder is ontstaan tijdens de huurperiode. De huurder dient zelf na te gaan of zijn persoonlijke verzekeringen dit dekken.

Artikel 12 – DIVERSEN

De huurder verbindt zich ertoe:

  • De bewoners en de omgeving in het algemeen te respecteren: fauna, flora, diverse uitrusting, enz…
  • De gîte te huren voor eigen gebruik en niet voor onderverhuur.
  • De eigenaar onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele defecten.
  • De eigenaar of klusjesmannen toegang te verschaffen tijdens het verblijf voor eventuele dringende reparaties.
  • Zich aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst te houden.

Roken in de gîte en huisdieren zijn niet toegelaten.

Artikel 13 – BEËINDIGING VAN VOLLEDIG RECHT

In geval van schending door de huurder van een van de verplichtingen, wordt de huurovereenkomst automatisch beëindigd. Deze beëindiging wordt onmiddellijk van kracht.

Artikel 14 – GESCHILLEN

Eventuele klachten dienen schriftelijk te worden meegedeeld aan de verhuurder binnen 3 dagen na het betrekken van de woning. Na het verstrijken van deze termijn kunnen geen klachten meer in aanmerking worden genomen.

Enkel de rechtbanken van Carcassonne zijn bevoegd voor alle geschillen die kunnen voortvloeien uit de interpretatie, de naleving, de niet-naleving of de toepassing van dit contract.

Contact

Domaine Las Brugues
Lieu-dit Las Brugues
11400 Saint Papoul

Telefoon: +33 (0)4 68 23 43 11
E-mail: info@lasbrugues.fr

Onze locatie

zoover logo